De overtreder

Algemeen

Een last onder dwangsom kan alleen worden opgelegd aan de overtreder van een bij wettelijk voorschrift omschreven gedragsnorm. Als overtreder kan worden aangemerkt degene, die de overtreding pleegt of medepleegt. Als pleger kan worden aangemerkt degene, die een tot hem gerichte gedragsnorm schendt of degene, die tot de betrokken schending opdracht geeft: functioneel daderschap. De opdrachtgever is dan verantwoordelijk voor de betrokken schending, terwijl de opdrachtnemer slechts een uitvoerende rol heeft. Ook moet de betrokken schending aan de overtreder kunnen worden toegerekend. Als medepleger kan worden aangemerkt degene, die nauw en bewust met de pleger samenwerkt.

 

Voor de vraag of een persoon als overtreder kan worden aangemerkt is niet van belang of deze persoon het in zijn macht heeft om de overtreding te beëindigen, omdat dit niet betekent, dat hij de overtreding heeft gepleegd of heeft medegepleegd. Pas nadat is vastgesteld of een persoon als overtreder kan worden aangemerkt, komt de vraag aan de orde of deze persoon het in zijn macht heeft om de overtreding te beëindigen, omdat hem alleen in dat geval een last onder dwangsom mag worden opgelegd.

Verbod van willekeur en gelijkheidsbeginsel

Als er in een concreet geval sprake is van meerdere overtreders, die het elk in hun macht hebben om de overtreding te beëindigen, kan het bestuursorgaan aan elk van hen een last onder dwangsom opleggen. Het bestuursorgaan is niet — ook niet op grond van het «verbod van willekeur» en het «gelijkheidsbeginsel» — verplicht om aan alle overtreders een last onder dwangsom op te leggen. Als het bestuursorgaan ervoor kiest om niet aan alle overtreders een last onder dwangsom op te leggen, hoeft deze keuze niet te worden gemotiveerd.

Faillissementscurator

Als de overtreding feitelijk wordt gepleegd door een in staat van faillissement verklaarde onderneming kan ook de faillissementscurator als overtreder worden aangemerkt. De faillissementscurator is als beheerder van de boedel vanaf het moment waarop de onderneming in staat van faillissement is verklaard verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke voorschriften door de onderneming.

Gevolmachtigde

 

Als de overtreding is gepleegd door of vanwege een gevolmachtigde, terwijl de volmachtgever de feitelijke gang van zaken volledig aan deze gevolmachtigde uit handen heeft gegeven, kan de volmachtgever niet als overtreder worden aangemerkt.