Bewijslastverdeling

Algemeen

Het bestuursrecht kent een vrije bewijsvoering. Als algemeen uitgangspunt dient, dat partijen in een bestuursrechtelijke procedure uit eigen beweging hun stellingen voldoende aannemelijk moeten maken en spontaan het daarvoor benodigde bewijsmateriaal moeten aandragen.

 

Ten aanzien van de oplegging van een last onder dwangsom en de invordering van de (beweerdelijk) verbeurde dwangsom(men) dient als uitgangspunt, dat het aan het bestuursorgaan is om de relevante feiten en omstandigheden vast te stellen, die de oplegging van een last onder dwangsom of de invordering van de (beweerdelijk) verbeurde dwangsom(men) rechtvaardigen. Dit betekent, dat de vaststelling of waarneming van feiten en omstandigheden moet worden gedaan door:

 

  • een ter zake deskundige medewerker van het bestuursorgaan,

  • een ter zake deskundige persoon in opdracht van het bestuursorgaan, of

  • een ter zake deskundige persoon wiens bevindingen het bestuursorgaan voor zijn rekening heeft genomen.

Bewijsmiddelen

 

De vastgestelde of waargenomen feiten en omstandigheden moeten op een duidelijke wijze worden vastgelegd. Dit kan geschieden in een schriftelijke rapportage, maar in bepaalde gevallen ook met foto’s of ander bewijsmateriaal. Duidelijk moet zijn waar, wanneer en door wie de feiten en omstandigheden zijn vastgesteld of waargenomen en welke werkwijze daarbij is gehanteerd. Een schriftelijke rapportage moet in principe zijn voorzien van een ondertekening door de opsteller en een dagtekening. Aan het ontbreken van een ondertekening of een dagtekening kan worden voorbijgegaan, als op een andere wijze kan worden vastgesteld, dat de opsteller van de rapportage degene is, die de daarin vermelde feiten en omstandigheden heeft vastgesteld of waargenomen en wanneer de vaststelling of waarneming heeft plaatsgehad.

In principe mag het bestuursorgaan uitgaan van de juistheid van een op ambtseed dan wel ambtsbelofte opgemaakt rapport. Dit geldt ook voor de rechter, tenzij tegenbewijs noopt tot afwijking van dit uitgangspunt.